Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu STATYSTYKI.INFO

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;
Operator – spółka działającą pod firmą Method sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ALEJA JANA PAWŁA II 43A /37B, 01-001, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000939376, NIP 5272981492, REGON 520710555.
Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem https://app.statystyki.info, prowadzony jest przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.
Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
Hasło – oznacza ciąg znaków, niezbędny do dokonania autoryzacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Serwisu, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
Konto – spersonalizowana witryna zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z określonych Usług w Serwisie.
Administrator Konta – Użytkownik, posiadający prawo administracji Konta. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.
Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca automatyzację procesów związanych z generowaniem Raportów dla publicznie dostępnych w serwisie Allegro.pl ofert.
Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Operatora Aplikacji za pośrednictwem Serwisu (tzw. model “Software-as-a-Service”) oraz świadczenia usług dodatkowych wskazanych w Planie Abonamentowym;
Raport – zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzona w ramach działania Serwisu.
Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres kolejnych 10 (dziesięciu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki uiszcza Opłatę Abonamentową.
Opłata Abonamentowa– łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
Plan Abonamentowy – wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie https://statystyki.info/cennik.html planów.

Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.

2.Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge w wersji 70 lub wyższej, Firefox w wersji 70.0 lub wyższej, Chrome w wersji 70.0 lub wyższej oraz Safari w wersji 9.0 lub wyższej. Zastrzega się jednak wystąpienie błędów, które należy zgłaszać Operatorowi za pomocą danych dostępnych na stronie internetowej lub Aplikacji.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi do korzystania Aplikacji umieszczonej pod adresem https://app.statystyki.info.
2. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności sposób zamówienia i korzystania z Usługi oraz dokonywania płatności oraz prawa i obowiązki Stron.
3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usługi, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. W ramach Usługi Operator zobowiązuje się do zapewnienia Właścicielowi Konta dostępu do Aplikacji dla liczby użytkowników w zakresie określonym w wybranym przez Użytkownika Planie Taryfowym.
5. Operator nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta w zastosowaniu aplikacji w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Klienta leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Aplikacji podczas Okresu Próbnego.

Utworzenie konta

1. Użytkownik może utworzyć własne Konto dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://app.statystyki.info/register.
2. W toku rejestracji Użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza, iż spełnia wymagania techniczne niezbędne do założenia Konta.
3. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego minięciu, aby dalej korzystać z Konta, Użytkownik musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać:
        a. w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
        b. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
2. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną support@statystyki.info oraz do dodatkowych form wsparcia technicznego, zależnych od wybranego Planu Taryfowego.
3. Użytkownik jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z Usługi.
4.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik ma prawo do korzystania przez 10 dni z bezpłatnego Okresu Próbnego, w trakcie którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny Okres Próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Operatora i Usługobiorcy.
6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Operatora na potrzeby świadczenia Usługi oraz na otrzymywanie wiadomości email dotyczących aktywności i podsumowań w Aplikacji, informacji o prowadzonych przez Operatora pracach technicznych, modyfikacjach i zmianach, nowych funkcjach, prowadzonych szkoleniach i wydarzeniach.

Prawa i obowiązki Operatora

1. Operator zobowiązuje się do świadczenie Usługi z należytą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Operator nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
3. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
4. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Użytkownika.
5. W przypadku braku płatności ze strony Użytkownika przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu ważności konta Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Operator ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi oraz przywrócenie adresu internetowego, pod którym udostępniana była Aplikacja do puli wolnych adresów.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Użytkownika.
7. Operator ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp, a także usunąć konto do Usługi w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Opłaty

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie https://statystyki.info/cennik.html.

3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębne ustalenia o współpracy między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadzają inny tryb opłat.
4.  W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni od otrzymania płatności udostępnić w Panelu Użytkownika fakturę VAT.
5. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 6. Opłacenie Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez płatność kartą debetową lub kredytową.

7. Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
8. Użytkownik jednocześnie zgadza się, że opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona na adres e-mail support@statystyki.info do 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego.
 
9. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.
 
10. Administrator Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Planu Abonamentowego. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Administratora Konta opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego zmniejszoną proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta w Panelu Ustawień Konta. W przypadku, gdy nowy Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu Abonamentowego.
 
11. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie http://statystyki.info/cennik.html oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

Przerwy techniczne

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 
2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym serwisu Allegro.pl) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

Polityka prywatności

1. Operator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
2. Operator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Operatora : support@statystyki.info.
 
2. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: Login, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Operator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres wskazany w ustawieniach Konta.

Postanowienia końcowe

1. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
2. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu
4. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.